24 Nisan 2008

"meğer ateşli bir hastalıkmış hayat!"

geçen sene bu zamanlar yazdığım 23 nisan yazısına koyduğum picasso resmini ben ne kadar aradım bilmiyorum ama bildiğim bloga gelenlerin büyük çoğunluğu bu resim üzerinden geliyor. allah razı olsun picasso diyelim. halbuki ben bu çiçekleri daha çok severim mesela.


insan en iyi kendi filminde başrol oynayabilir. "hayatımı yazsam roman olur" diyenler de hep böyle düşünüyor herhalde. fakat gözden kaçan onu okumaya, seyretmeye kaç kişinin hevesi olduğu. "heves" lafı da en çok "eskiden terzi" haydar ergülen'e yakışır, onu bilirim.

3 yorum:

Nisa dedi ki...

"Kırk şair birden olsam yazamam bir hevesi" demişti muhterem, çok sevmiştim bunu da, yeri gelmişken diyeyim dedim.

kafcamus dedi ki...

şuna da bakın o zaman.

"saudade" meselesine ayrıca değinmeyi de borç hanemize yazdık...

Adsız dedi ki...

Lek sprawia [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria internetowa[/url] zmniejszenie asymilowania podstawy tluszczowych za pomoc¹ cz³owieczy stworzenie. To do g³êbi dziewiczy lek gwoli pensjonareczki, jakie potrzebuj¹ odchudziæ siê natomiast przebyæ na starszy rang¹ ruch posi³ków. Lekarstwo ów dozwala zwiêkszyæ skutecznoœæ odchudzania o 45 % w zestwieniu spoœród u¿yciem [url=http://www.ninaricci.pl]Perfumeria[/url] wy³¹cznie diety tudzie¿ æwiczeñ fizycznych. Medykament ów zakupisz w aptece internetowej. Zapraszamy a¿ do ¿ywej online taniej apteki internetowej po medykamenty tudzie¿ po dane o koncentratach. Góry w nastêpstwie tego alli Faworyzujemy ci¿ majêtnoœci¹ zap³atê farmaceutyków natomiast w gruncie rzeczy posiad³oœci¹ satysfakcjê zwiedzaj¹cych paginê. Apteka internetowa istnieje jedn¹ spoœród siedmiu najbardziej swoistych a pierwszorzêdnych siê portali zapewniaj¹cych dostarczanie plonów farmacetycznych.Musimy daæ zobaczyæ obecnie trójka rodzaje prepratów. Polska apteka o której zapisujemy dzia³a w modus bezusterkowy i posy³a [url=http://www.artykulandia.pl/Perfumeria-internetowa-a10.html]Perfumeria[/url] wyci¹gi w cugu zaledwie jednego dnia odk¹d momentu zmajstrowania twojego zlecenia. Przed chwil¹ z tego siêga szampañskie [url=http://www.perfumeryjna.pl]Perfumeria internetowa[/url] wyceny pacjentów. Na luŸny brzuszekJest sporo za³¹czników diety na schudniêcie. Do pokaŸnych przywieraj¹ te zawieraj¹ce w sk³adzie l-karnitynê, przecie¿ rzeczwiœcie wypróbowanym a i pokazanym postêpowaniem przypuszczalnie pochwaliæ siê jeno alli posiadaj¹cy tzw.orlistat.Sposób od¿ywiania siê aczkolwiek a æwiczenie fizyczne w monstrualnym stopniu postanawiaj¹ o nieskazitelnym zgonieniu [url=http://www.onelifefestival.pl/2011/01/perfumeria-kokai/]Perfumeria[/url] wagi.Na menopauzêMenopauza istnieje niekiedy, kiedy krwawienie przestaje, i jajniki definitywnie ustaj¹ aktywowaæ jajeczka. Na menopazuê prê¿ne s¹ takie preparaty kiedy diohespan max, diosminex obejmuj¹ce diosminê. Okres menopauzy jednak nie nazywa gwoli p³ci pieknej zguby i trzeba spoœród ni¹ siê zmierzyæ.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...